پرده درخشان
تا به حال چشمان گربه در شب دقت کرده اید؟ ممکن است چشم بعضی از ماهی ها را دیده باشید که در شب روشن و درخشان است. به نظر شما درخشندگی چشم در شب، چه علتی دارد؟
به این پدیده «پرده درخشان» می گویند. پرده درخشان لایه ای در چشم است که گاهی داخل و گاهی پشت شبکیه قرار دارد. این پرده، نور مرئی را پس از عبور از شبکیه، مجدداً از پشت شبکیه به درون شبکیه بازمی تاباند و در این حالت نور دریافت شده توسط گیرنده های نوری شبکیه، افزایش می یابد و چشم درخشان دیده می شود. مثل وقتی که شما نور چراغ قوه را به سمت آینه بگیرید. در این حالت بازتاب نور باعث افزایش نور می شود.
پرده درخشان به افزایش دید چشم در شب کمک می کند. اگر حیوانات در تاریکی به جسم کم نوری نگاه کنند، همان حداقل نور کمک می کند که آن ها اطراف خود را به خوبی تشخیص دهند. طبیعت شناسان و شکارچیان از همین روش برای پیدا کردن حیوانات استفاده می کنند، یعنی نور کم چراغ قوه یا فلش دوربین کمک می کند که آنها حیوانات را پیدا کنند.
این پرده در چشم انسان وجود ندارد اما در چشم برخی حیوانات، به خصوص شب رو و گوشتخوارانی که در شب شکار می کنند، وجود دارد. همچنین چشم برخی آبزیان در عمق دریا هم این پرده را دارد.
رنگ پرده درخشان در حیوانات مختلف، متفاوت است. درخشش سفید در بسیاری از ماهی ‌ها. درخشش آبی در بسیاری از پستانداران مانند اسب ‌ها. درخشش زرد در بسیاری از پستانداران مانند گربه و سگ و راکون و درخشش قرمز در جوندگان و پرندگان دیده می شود.
شاید با مطالعه این مطلب، متوجه شده باشید که چرا در هنگام عکاسی و با تابیدن نور فلش؛ در چشمان ما نیز نور قرمز دیده می شود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا