نهنگ های سخن گو!!!
نهنگ ها جز جاندارانی هستند که با هم صحبت می کنند، البته نه با زبان و نه با کمک کلمات، بلکه از طریق صدا.
دانشمندان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که نهنگ ها قادرند 17 صدای متفاوت ایجاد کنند. این صداها در فعالیت های مختلف به کمک نهنگ ها می آید و هر کدام معنا و مفهمومی جداگانه دارد. مثلاً اگر آنها بخواهند به یک شکار دسته جمعی بپردازند با کمک صداها به هم پیغام می دهند که چگونه عمل کنند. زیست شناسان در تحقیقات خود دریافته اند که هر گروه از نهنگ ها گویش متفاوت با گروه دیگر دارند، یعنی هر خانواده به گویش خاص خود حرف می زند. این کار به آنها کمک می کند در گروه های بزرگ ماهی ها و نهنگ ها به راحتی اعضای خانواده خود را پیدا کنند. حتی نهنگ های هر اقیانوس گویش و لهجه ی متفاوتی با نهنگ های اقیانوس های دیگر دارند.
صدایی که نهنگ تولید می کند، بلندترین صدایی است که هر موجود زنده ای تولید می کند. صدای نهنگ ها فاصله ی زیادی را طی می کند تا به گوش نهنگ های دیگر برسد، آنها از این طریق با هم صحبت می کنند. البته آنها بیشتر از آنکه صدا را از طریق گوش بشنوند از طریق دهان می شنوند. یعنی آنها صداها را با دهان می بلعند و گوش داخلی می رسانند.
صدای نهنگ ها به قدری زیاد است که اگر انسان در نزدیکی آنها شنا کند، دچار آسیب شنوایی می شود. البته با اینکه نهنگ ها صدای بسیار بلندی دارند، اما صدای کشتی ها و نفتکش ها نیز آنها را آزار می دهد و موجب اختلال در ارتباطات آنها می شود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا