چرا چشم جلو سر قرار دارد؟
از دید بسیاری از پرندگان و ماهی ها جهان مسطح به نظر می رسد، زیرا چشم های آنها در دو طرف سرشان قرار گرفته است. چشم های ما در جلو سر است و این ما را قادر می سازد فاصله ها را ارزیابی کنیم و جهان را سه بعدی ببینیم.
هریک از چشم های ما تصویر نسبتاً متفاوتی از جهان می گیرد. مدادی را به دست بگیرید و به دیوار پشت آن نگاه کنید. یک چشم را ببندید و به موقعیت مداد رو به دیوار توجه نمایید.
چشم دیگر را ببندید....
در این حالت به نظر می رسد مداد نسبت به دیوار حرکت می کند.
هرکدام از چشم ها از زاویه متفاوتی تصویر برداری می کند. مغز ما این تصاویر را با هم ترکیب می کند تا عمق را برای ما قابل درک کند.
سعی کنید با یک چشم باز نخ را وارد سوراخ سوزن کنید.
پس حالا می دانید دید عمق چه نعمتی است؟
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا