آیا می دانید انسان اولین بار چگونه اندازه گیری می کرد؟
در زمان های قدیم، قسمت های بدن انسان برای اندازه گیری طول به کار می رفت. مصریان یک طول استاندارد داشتند یعنی از آرنج تا نوک انگشت میانی دست که به آن ذراع می گفتند. پهنای دست یا چهار انگشت را کف دست می نامیدند. هنوز هم از دست برای اندازه گیری قدِ یک اسب استفاده می کنیم. فاصله بین یک دست باز و کشیده معادل با یک «قلاج» بود و برای اندازه گیری عمق دریا استفاده می شد. چونکه مردم شکل ها و اندازه های مختلف را اندازه گیری می کردند روش های اندازه گیری فوق از دقت بسیار کمی برخوردار بودند.
امروزه بیشتر ما از سیستم استاندارد متریک برای اندازه گیری استفاده می کنیم برابر با صد سانتی متر و هر سانتی متر برابر با ده میلیمتر می باشد. با استفاده از یک خط کش، ذراع، کف دست، قلاج و پا را اندازه بگیرید. جواب های تقریبی عبارتند از :
ذراع = 45 سانتی متر
کف دست = 10 سانتی متر
قلاج = 180 سانتی متر
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا