این مغز کوچک ما
در توصیف بزرگی و عظمت خداوند در خلق انسان و توانایی های بی شمار مغز انسان همین بس که؛ دانشمندان شگفت انگیزترین ماشین را دستگاه مغز آدمی می دانند که اگر قرار باشد یک دستگاه الکترونیکی کارهای مغز انسان را انجام دهد، بزرگی آن به اندازه بزرگترین آسمان خراش جهان خواهد بود. برقی که این دستگاه مصرف خواهد کرد به اندازه نصف مصرف برق شهر نیویورک می شود! کتابچۀ راهنمایی که برای تنظیم و کنتزل این ماشین عظیم چاپ می شود، قطرش دو هزار برابر یک کتابچه تلفن معمولی در می آید. فتبارک الله احسن الخالقین.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا