آفرينش شش ها (ريه ها)
شش ها كه همان دو ريه تنفسى است ، دو كيسه هوایى هستند كه گازهاى اكسيژن و كربنيك را بين خون و هوا مبادله مى كنند. اين دو كيسه هرمى شكل كه سر آن به سمت بالا و پايين آن بر روى ديافراگم قرار دارد. چهار سياهرگ ششى از دو شش به دهليز چپ مى ريزند. فضاى ميان كيسه هاى هویى را بافت پيوندى قابل ارتجاعى پر مى كند و بخاطر قابليت ارتجاع اين بافت است كه كيسه ها مى توانند منبسط شوند و بحال اوليه خود باز گردند.
تنفس به صورت دم و بازدم صورت مى گيرد. با افزايش حجم قفسه سينه ، شش ها هم منبسط مى گردند و هوا وارد حفره هاى بينى مى شود و مجارى تنفسى را طى كرده و به كيسه هوایى مى رسد و چون فشار اكسيژن محلول در خون است، مقدارى اكسيژن از كيسه هاى هوایى وارد خون مى شود. و چون فشار انيدريد كربنيك محلول در خون بيش از فشار آن در هواى كيسه هوایى است ، مقدارى انيدريد كربنيك از خون وارد هواى كيسه هوایى مى شود. و در هنگام بازدم ماهيچه هایى كه قبلا منقبض شده بودند رها مى شوند و در نتيجه اينكه قفسه هم به حجم اوليه خود بر مى گردد و به شش ها فشار مى آورد و قسمتى از هواى داخل آن به خارج فرستاده مى شود. انسان در دقيقه 18 بار تنفس مى كند.
شش تقريبا داراى 250/000/000 روزنه هوا مى باشد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا