آفرينش قلب
يكى از اعضاى اساسى بدن انسان قلب است كه همچون تلمبه خانه بسيار كوچك ولى مهم عمل مى كند. قلب هر انسان به اندازه مشت بسته او مى باشد كه حدود 250 تا300 گرم وزن دارد و در ميان قفسه سينه و بين دو شش متمايل به سمت چپ بدن جاسازى شده است . قلب داراى چهار دريچه مهم است كه هر يك وظيفه مخصوص به خود را دارند. قلب تلمبه خانه اى است كه خون را به رگ ها و شريان ها مى رساند و در دو مسير به گردش درمى آورد؛ «گردش کوچک» و «گردش بزرگ».
اول اينكه در گردش كوچك، خون كه حالت تصفيه دارد اكسيژن دريافت مى كند و انيدريد كربنيك از دست مى دهد كه اين در همان حالت باز و بسته شدن قلب است.
مسير دوم ، گردش بزرگتر خون است كه خون مواد غذایى لازم را به همراه اكسيژن به همه سلول هاى بدن مى رساند و باز و بسته شدن قلب است كه خونِ حامل گاز كربن و مواد زائد از راه شش ها تصفيه مى شود و به خارج فرستاده مى شود و دستگاه هاى مخصوص زوائد خون به وظایف دفع زوائد عمل مى كنند.
غذاها و ويتامين هاى متعددى كه در خون بايد باشد حساب شده جذب مى شوند و در صورت كم و زياد شدن همانند چربى يا قند و مواد غذایى ديگر باعث اختلال در بدن مى شود. چه بسا باعث لخته شدن خون در مسير رگ هاى خونى شده كه باعث سكته هاى متعدد قلبى يا مغزى مى گردند. اگر چه افراط و تفريط در بهره ورى از غذاهاى متنوع موجب بيماري هاى متعدد مى شود ولى با اين حال خون چون داراى موجودات و سربازان زنده و هوشيارى مى باشد متوجه اوضاع هست كه در صورت ورود افراطى يا تفريحى مواد غذایى ، مقدار نياز و لازم را جذب و اضافات را نمى پذيرد و دفع مى كند. مثلاً قند و چربى مورد نياز را جذب و مابقى را دفع مى كند. همه اين نيازمندي ها را به واسط پمپاژ قلب، به داخل رگ ها رسانده تا به سلول هاى بدن برسانند. همانطور كه با ريختن سطل آبى به زير درخت ريشه هاى آن درخت آب را جذب و به سوى شاخه ها و برگ ها و ميوه ها پمپاژ و به همه اعضاء و جوارح درخت مى رساند.
اين همه نظم در آفرينش يك عضو از اعضاى بدن انسان همانند قلب ، انسان را وادار به تفكر بيشتر پيرامون وجود خداوند متعال مى كند كه خواب غفلت بيرون آمده و در فضاى روشن عالم هستى در پيدايش خود و آنچه را كه دست به دست هم دادند تا انسان متكون شود، بيش از پيش كوشا شود. باشد كه با تفكر خود را در بين عوالم هستى بيابد و با يافتن خويش ‍ به فلسفه خلقت بيشتر بينديشد و در پيشگاه ذات احديت زانوى عجز به خاك نهاده و پيشانى خود را بر خاك بسايد و به عبادت خالق هستى بنشيند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا