تأثیر خوابیدن رو به قبله، بر بدن انسان
پیرامون زمین میدان مغناطیسی به نام «مغناطوکره» دارد و هر موجود زنده ای هم در پیرامون خود میدان مغناطیسی دارد.
اولین بار «هارولد بور» از دانشگاه ییل به وجود میدان مغناطیسی در اطراف موجود زنده پی برد. نزدیک به 70% بدن ما را آب فراگرفته و مولکول های آب هم دو قطبی هستند و زمانی که ما در نزدیکی یک میدان مغناطیسی خارجی قرار می گیریم این مولکول ها در جهت آن میدان قرار می گیرند و این پدیده باعث به هم ریختگی نظم میدان مغناطیسی ما می شوند.
بر طبق تحقیقات دانشمندان اروپایی اگر انسان در هر نقطه از زمین به سمت قبله بایستد، میدان مغناطیسی بدن و زمین بر هم منطبق می شوند و هیچ برهم ریختگی مغناطیسی بوجود نمی آید. بر طبق تحقیقات خانه کعبه (قبله مسلمانان) دقیقاً در مرکز زمین قرار دارد.
و این همان دلیلی است که به ما می گوید بهتر است به سمت قبله بخوابیم. در دین اسلام مستحب است که رو به قبله بخوابیم، اما چرا؟
وقتی رو به قبله بخوابیم، یعنی بدنمان رو به قبله است و بر طبق استدلال قبلی میدان مغناطیسی بدن بر میدان مغناطیسی زمین منطبق می شود و بنابراین بدن به صورت کاملاً طبیعی عمل می کند. با خوابیدن به سمت قبله آهن بدن تنظیم می شود. با تنظیم آهن، این عنصر ضروری در جدار رگ ها و کبد رسوب نمی کند و بنابراین بیماری های قلبی، کبدی و تصلب شرایین بوجود نمی آید.
اما شکل صحیح خوابیدن رو به قبله کدام است؟
منظور از رو به قبله خوابیدن این است که سر رو به مغرب و پا رو به مشرق قرار گرفته و صورت رو به قبله باشد. مطمئناً این شکل از خوابیدن تنها در ابتدای خواب رعایت می شود و هنگامی که در خواب عمیق هستیم، با غلت زدن و . . . شکل خوابیدن تغییر می کند، اشکالی ندارد مهم این است که در صحیح ترین شکل به خواب عمیق وارد شوید.
اسلام برای لحظه لحظه ی زندگی ما برنامه ای دقیق و صحیح دارد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا