تعداد استخوان های بدن انسان
امام صادق (ع) می فرماید:
انسان از ۲۰۸ استخوان، ۱۲ عضو اصلى و ۳۶۰ رگ و گوشت و پى تشکیل یافته است.
رگ ها بدن را از خون آبیارى مى کنند و استخوان ها کالبد ما را نگه مى دارند و گوشت ها، استخوان ها را و اعصاب، گوشت ها را نگهدارى مى کنند.
در هر یک از دست ها ۴۱ استخوان وجود دارد، که ۳۵ استخوان مربوط به کف دست و ۲ قطعه مربوط به مچ و یک قطعه استخوان بازو و سه قطعه براى کتف است .
در هر یک از پاها تعداد ۴۱ استخوان وجود دارد که ۳۵ قطعه از آن مربوط به کف پاها و ۲ قطعه ساق ها و ۳ قطعه در زانو و یک قطعه در ران و ۲ قطعه در نشیمنگاه است.
ستون فقرات هم از ۱۸ قطعه تشکیل شده؛ که در هر یک از دنده هاى طرفین به تعداد ۹ دنده و گردن از ۸ قطعه و سر از ۳۶ قطعه ساخته شده و در دهان هم ۲۸ تا ۳۲ دندان قرار دارد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا