در آفرينش ناخن ها
يكى از اعضاى بسيار كوچك بدن، ناخن های دست و پا مى باشد كه فواید زيادى در آنها نهفته است، اگر چه انسان به آسانى از آن مى گذرد ولى با كمى تأمل بيشتر به فلسفه خلقت آن پى خواهد برد. ناخن ها علاوه بر اينكه در كارهاى دست و پا كمك هاى شايان ذكرى انجام مى دهند و جابجايى اشياء سبك و سنگين بدون داشتن ناخن به آسانى امكان پذير نيست، در زيبايى دست و پا نيز نقش دارند.

از نرمى و سختى ناخن و هلالى شيرى رنگ زير ناخن، بسيارى از بيماري ها قابل تشخيص است. هر چه هلالى روشن تر و شفاف تر باشد نشان از فعاليت و سلامت بدن است. كمبود كلسيم و بسيارى از كمبودهاى ويتامينى را توسط همين هلالى ریشه ناخن تشخيص مى دهند.

خالق متعال با آفرينش ناخن ها براى دست و پاهاى انسان و ديگر موجودات، نعمت ها را براى خلقت دست و پا به اتمام رسانده و هيچ كمبودى در اين بخش از اعضاى بدن وجود ندارد. ناخن از اعضاى بدون روح است كه بايد اضافات آن را كوتاه كرد.

حال اين ناخن چه چيزهايى از زوائد بدن را در خود جاى داده است كه با چيدن، آن را دور مى اندازيم، مجهولى است كه با پيشرفت علوم حل خواهد شد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا