جمجمه انسان
آیا می دانید جمجمه انسان یکپارچه نیست و از قطعات مختلف تشکیل شده؟
تا به حال این سؤال را از خود پرسیده اید که چرا خداوند استخوان جمجمه را به صورت یک نیمکره صاف و یکدست خلق نکرده است؟
بیش از هزار سال پیش در مجلسی، این سؤال از امام صادق (ع) پرسیده شد......
*چرا سر انسان یکپارچه نیست بلکه داراى مفصل هاى متعدد است؟
در پاسخ امام صادق (ع) فرمودند:
در مورد سر انسان، خداوند سر را یکپارچه نیافرید و از قطعات مختلف با شکاف هایى در میان قطعات آفریده تا اوج و شدت صداها در آن نپچید و سر را اذیت نکند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا